SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost VELKOOBCHOD FAVE, s.r.o. se sídlem v Praze, Platnéřská 90/13, PSČ: 110 00, IČ: 25066722, zapsaná v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, spis.zn.: C 46738, (dále jen FAVE) využívá pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu objednávkový systém B2B, na adrese www.b2b.fave.cz. FAVE je správcem osobních údajů, zajišťující ochranu osobních údajů a soukromí návštěvníků výše uvedených webových stránek. FAVE zaručuje svým zákazníkům důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává. Souhlas zákazníka je nutný pouze ke zpracováním osobních údajů využívaných za účelem kvalitní spolupráce v nákupu zboží na výše uvedeném e-shopu a v obchodním styku obecně.

Pro účely tohoto dokumentu jsou použity pojmy:

    • Zákazník registrovaný, kterým je osoba, vedená v databázi FAVE, mající založený uživatelský účet pro přístup do objednávkového systému B2B.
    • Zákazník neregistrovaný, kterým je osoba, jež navštívila webové stránky a není dosud registrována.

V obou případech se jedná o osoby, které mohou, ale nemusí uskutečnit nákup u FAVE.

Zpracování osobních údajů všech zákazníků probíhá v souladu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25.5. 2018 (dále jen „Nařízení”) a souvisejícími právními předpisy.

    1. Souhlas zákazníka

Pokud je zákazník, v průběhu registrace nebo objednávky, vyzván k Souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů, uděluje tímto, společnosti VELKOOBCHOD FAVE, s.r.o. souhlas se zpracováním svých osobních údajů, čímž jsou osobní údaje poskytnuté zákazníkem (jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, kontaktní email a kontaktní telefon). Tyto údaje jsou zpracovávány jen a pouze za účelem zpracování nabídky služeb zákazníkovi (oprávněný zájem a plnění smlouvy). Údaje budou uloženy správcem po dobu 10let nebo po dobu platnosti smlouvy v případě, že bude uzavřena. Tyto osobní údaje nebudou dále předávány žádné třetí straně a budou zabezpečeny před zneužitím odpovídajícími prostředky. Osobní údaje nejsou použity pro automatizované rozhodování. Zákazník má právo být zapomenut, být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o něm má, vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu, žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování a aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze mu nezpůsobila újmu.

    1. Práva zákazníka

Zákazník může kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím své e-mailové adresy, písemně na e-mailu: zizka@fave.cz.

Zákazník má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má zákazník právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Zákazník má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Zákazník má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Správce osobních údajů u FAVE. informuje své zákazníky, že výše uvedené osobní údaje mohou být jménem správce zpracovávány rovněž jinými subjekty a to vždy a pouze, v souvislosti s poskytováním technické podpory, zabezpečení majetku správce, apod. FAVE zákazníkovi sdělí na požádání totožnost příjemců, jimž byly osobní údaje poskytnuty.

Případné dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou zákazníkovi zodpovězeny telefonicky na tel. č. 725 207 103, Petr Žižka – správce informačních databází FAVE nebo prostřednictvím e-mailu: zizka@fave.cz.

III. Zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímé marketingové činnosti

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky od data posledního obchodního vztahu či jednání, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu: zizka@fave.cz.

VELKOOBCHOD FAVE, s.r.o.

Scroll to top